Угода користувача

Товариство з обмеженою відповідальністю «АМПЕР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41025943), в особі директора Бондаренко Ігоря Миколайовича, що діє на підставі Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Статуту, надалі – «Виконавець», з одного боку, та

Фізична особа-підприємець _________________________________, що діє на підставі державної реєстрації, надалі – «Замовник», з іншого боку,

надалі разом поіменовані «Сторони», керуючись п. 3 ч. 1 ст. 3, ст. 6 Цивільного кодексу України, уклали цей змішаний Договір (надалі за текстом – Договір) про таке:

 1.  Загальні положення
 1.  Онлайн-сервіс (платформа) raybattery.com.ua (далі також – «Портал») – це торгова площадка з асортиментом від продавців з України (крім тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС/АТО), яка допомагає Замовнику та іншим підприємцям продавати товари, а покупцям – купувати.
 2. У цьому Договорі терміни використовуються в таких значеннях:

Власник Порталу (яким є Виконавець) – постачальник маркетингових і консультаційних послуг в інформаційній сфері як для Замовника, так і для його клієнтів.

Власник сайту – Продавець, який в порядку, встановленому Договором-офертою про надання послуг або окремого договору з Власником Порталу, отримав Послугу доступу і для якого був створений сайт, реєстраційні дані до нього зазначені в Особистому кабінеті і який наповнює Сайт інформаційними ресурсами – Контентом.

Контент – результати інтелектуальної діяльності, що охороняються та які розміщуються користувачами на Порталі, включаючи, але не обмежуючись: назва та опис товарних позицій, фотографії, характеристики товару / послуги, рекламні матеріали, інформація про Замовника.

Обліковий запис – електронний кабінет Замовника (акаунт) у функціональній системі Порталу.

Товарна позиція – комерційна пропозиція Замовника і інших Продавців про продаж товару/послуги, яка публікується їм на Порталі/Сайті.

Покупець – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа – підприємець, яка у встановленому порядку прийняла умови публічної про використання Порталу і яка, користуючись можливостями Порталу, купує і/або замовляє запропоновані Замовником та іншими Продавцями товари/послуги.

Портал – сукупність програмних та апаратних засобів, результат комп’ютерного програмування у вигляді онлайн сервісу (платформи), який розміщений в мережі Інтернет за адресою raybattery.com.ua і належить Виконавцю. Зміст Порталу захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

Продавець (яким є як Замовник, так і інші продавці) – суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність з продажу товарів і/або послуг, зареєстрований на Порталі і такий, що має доступ до розділу порталу «Кабінет компанії», в якому може публікувати інформацію про себе, про пропоновані товари і послуги, комерційні пропозиції і рекламні оголошення, іншу інформацію відповідно до чинного законодавства України.

Сайт – інтернет-сайт Замовника, що функціонує як інтернет-магазин.

Сервіси – сукупність послуг, які надаються користувачам на Порталі відповідно до цього Договору та Договору – оферти про надання послуг, на платній або безоплатній основі, в тому числі, але не виключно, послуги з реєстрації користувачів на Порталі, створення Облікового запису, доступ до розділу порталу «Кабінет компанії Замовника», і/або «Кабінет Покупця», використання Порталу для розміщення оголошення, надання доступу, додаткові і рекламні послуги, відображення товарів Продавця в каталозі, а також комплекс дій, пов’язаних з наданням Покупцям можливості вибору та замовлення товарів/послуг Замовника та інших Продавців та інше. Використання Сервісів регулюється чинним законодавством України.

 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ.
 1.  Виконавець надає Замовнику послуги з інформування потенційних Покупців про товари, що реалізуються Замовником, на Порталі, пропонує до продажу товари і/або послуги Замовник, надає Покупцям інформацію про порядок оплати і одержання товару і/або послуги а також іншу необхідну інформацію. Замовник приймає послуги Виконавця шляхом укладання договорів купівлі-продажу (постачання) та інших угод з Покупцями, яким до того було надано інформацію Виконавцем про можливість укладання угод з Замовником та про умови таких угод.
 2. Замовник зобов’язується укладати з Покупцями угоди на тих умовах, які були заздалегідь повідомлені Замовником Виконавцю і про які Виконавець проінформував Покупців. Порушення цього правила надає Виконавцю право розірвати цей Договір і припинити будь-яку співпрацю з Замовником, а також надає право розмістити Виконавцю інформацію про зазначені факти на Порталі.
 3. Після реєстрації на Порталі Замовник отримує доступ до розділу Порталу «Кабінет компанії», в якому він може публікувати інформацію про себе. Замовник самостійно наповнює Сайт та/або відповідні розділи «Kабінета Компанії» інформацією, він є ініціатором передачі інформації, має можливість змінювати її зміст і вибирати одержувача.
 4. Реєстрація та створення на Порталі Облікового запису, реєстрація доменного імені, доступ до розділів порталу «Кабінет компанії», оформлення Покупцями Замовника замовлень входить у вартість послуг Виконавця за Договором.
 5. Виконавець як Власник Порталу не є стороною угоди між Замовником та Покупцем, предметом якої виступають товари, роботи або послуги, пропоновані Замовником на Сайті/сторінці. Власник Порталу лише надає комунікаційну торгову площадку для розміщення оголошень і інформаційну підтримку Замовнику і його Покупцям. Власник Порталу не несе відповідальності за зміст інформації, що передається, або одержуваної інформації і за шкоду, заподіяну в результаті використання Замовником як Продавцем та Покупцем Сервісів Порталу.
 6. Сторони домовились, що винагорода Виконавця становитиме _____ % від загальної вартості товарів/робіт/послуг, реалізованих Замовником Покупцям за допомогою інформації, наданої Виконавцем (в тому числі наданої через Портал). Оплата здійснюється Замовником щомісячно, не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.
 7. Замовник доручає, а Виконавець погоджується на власний розсуд здійснювати безготівкове приймання платежів на власний поточний рахунок від Покупців Виконавця за товари/роботи/послуги, що реалізуються Замовником, з зобов’язанням перерахування одержаних коштів на рахунок Замовника з одночасним утриманням суми винагороди згідно з п. 2.6 Договору. В такому випадку Виконавець діє як комісіонер, проте незалежно від цього Замовник несе обов’язки і відповідальність як продавець згідно з цим Договором і чинним законодавством України. Строк перерахування одержаних Виконавцем від покупців коштів на поточний рахунок Замовника не може перевищувати ____ календарних днів з моменту фактичного зарахування таких коштів на поточний рахунок Виконавця. Про такі зарахування Виконавець негайно (у розумний строк) повідомляє Замовника засобами електронної комунікації.
 1.  Права і обов’язки Виконавця.
 1.  Виконавець зобов’язується забезпечити можливість отримання Замовником і його покупцями Сервісів в порядку, визначеному цим Договором.
 2.  Виконавець залишає за собою право на власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку інформацію, яка публікується Замовником на Порталі, призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Замовника до Сервісів Порталу в будь-який час та без пояснення причин.
 3.  Виконавець розміщує інформацію про товари/послуги Замовника у відповідному розділі Порталу.
 4.  У разі порушення Замовником умов цієї Угоди, Виконавець має право призупинити, обмежити або припинити доступ Замовника до будь-якого з Сервісів в односторонньому порядку в будь-який час. При цьому Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути нанесені Замовнику такими діями.
 5.  Виконавець зобов’язується надавати Замовнику і його Покупцям можливість отримання консультацій, обсяг яких обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з наданням Послуг.
 6.  Виконавець здійснює модерацію всього Контенту на відповідність їх вимогам Договору, публічної оферти та чинного законодавства України, і у разі виявлених порушень в будь-який час на свій розсуд видаляти таку інформацію з Порталу без пояснення причин.
 7.  Виконавець має право відмовитися від надання послуг Замовнику та розірвати договір в односторонньому порядку в разі порушення Замовником правил розміщення інформації на Порталі, якщо після направлення йому Виконавцем двох попереджень він знову опублікував інформацію, заборонену до розміщення на Сайті.
 8. Виконавець щомісячно надсилає Замовнику Акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), які формуються Виконавцем залежно від кількості клієнтів-Покупців, які здійснили придбання у Замовника товарів/послуг за інформацією, наданою Виконавцем. Джерелом отримання інформації про укладання відповідних угод між Замовником і його клієнтами-покупцями є сам Замовник, такі клієнти-покупці та оприлюднена інформація. Зазначений Акт буде єдиною підставою для оплати Замовником послуг Виконавця, якщо протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту надсилання Виконавцем Замовнику такого Акта від Замовника не надійде вмотивованих заперечень.
 9. Виконавець має право додатково виставляти Замовнику рахунки на оплату послуг.
 1.  Права та обов’язки Замовника
  1.  Під час реєстрації та/або заповнення форми замовлення Замовник повинен надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, які пропонуються в формі для реєстрації і в формах розділів порталу «Кабінет Компанії», і підтримувати цю інформацію в актуальному стані, такому, що відповідає дійсності. Замовник зобов’язується забезпечити достовірність наданої інформації. Замовник не має права вимагати від Виконавця приховування будь-якої інформації про нього.
  2.  У разі надання недостовірної або неповної інформації, Виконавець має право призупинити або скасувати реєстрацію Замовника та припинити надання йому Послуг.
  3.  Замовник зобов’язується використовувати Портал/Сайт тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Виконавця та покупців.
  4.  Замовник не має права вчиняти дій, що впливають на нормальну роботу Порталу і є його несумлінним використанням. Замовник зобов’язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.
  5.  Замовник зобов’язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого профілю/Облікового запису шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій.
  6.  Замовник не має права передавати, відступати, продавати, передавати в користування тощо свої логін і пароль для доступу до Порталу і Сервісів, а також права на Сайт, третім особам без попередньої письмової згоди Замовника. У разі передачі логіна і пароля або прав на Сайт будь-третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи після цього несе Замовник.
  7.  Заміна сторони Замовника у Договорі здійснюється лише шляхом укладання Додаткового договору до цього Договору.
  8.  Замовник зобов’язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Порталу з метою, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України. Замовник не має права використовувати інформацію Сайту для особистих некомерційних цілей. Копіювання інформації з сайту забороняється.
  9.  Замовник гарантує, що володіє всіма правами на використання матеріалів та Контенту, що розміщуються ним на Порталі, Веб-сайтах і в оголошеннях, у т.ч. правами інтелектуальної власності.
  10.  Замовник зобов’язується надати за запитом від Виконавця додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до надання Сервісів (послуг).
  11.  Замовник зобов’язується дотримуватися майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.
 1.  Вимоги до Контенту. Розмежування відповідальності
 1. Публікація інформації на Порталі і на Веб-сайтах повинна здійснюватися відповідно до вимогам чинного законодавства України, положень цієї Угоди.
 2. Пропозиція Замовника про продаж товару/послуги (Товарна позиція), яка публікується ним на Порталі/Сайті, має містити всю передбачену законодавством України інформацію для споживачів, зокрема:
 • найменування Замовника (виконавця), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;
 • основні характеристики товару/продукції (назва товару, найменування або відтворення знаку для товарів і послуг, за якими вони реалізуються, дані про основні властивості продукції, номінальна кількість (масу, об’єм тощо) і т.д.);
 • ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;
 • умови повернення або обміну товару, порядок розірвання договору;
 • гарантійні зобов’язання та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом продукції;
 • умови та правила придбання продукції, інші умови поставки або виконання договору.
 1. Виконавець не проводить обов’язкову перевірку інформації і Контенту, яка розміщується Замовником на Порталі і на Веб-сайтах і не несе відповідальності за відповідність такої інформації чинному законодавству України.
 2.  Виконавець не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення, які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації Замовником, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв’язку з цим (включаючи упущену вигоду).
 3.  Виконавець не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Порталі, включаючи її відтворення і поширення, здійснені як в рамках Порталу, так і іншими можливими способами.
 4.  Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку видаляти розміщений Замовником Контент на вимогу від правовласників або компетентних державних органів, а також у разі, якщо розміщений Контент порушує права (у т.ч. права інтелектуальної власності) третіх осіб, або не відповідає, на думку Виконавця, принципам суспільної моралі. Виконавець також має право вимагати у Замовника підтверджуючі документи на розміщений Контент.
 5.  У разі виникнення в зв’язку з розміщенням Замовником Контенту та/або будь-якої інформації, рекламних матеріалів, та/або змістом рекламних матеріалів (відповідністю змісту реклами вимогам чинного законодавства) та/або якістю товарів/послуг, які рекламуються, претензій, суперечок застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів або за рішенням суду, Замовник зобов’язується розглядати та вирішувати ці питання самостійно без залучення Виконавця, а також зобов’язується компенсувати Виконавцю в повному обсязі збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, викликані порушенням ним умов цієї Угоди.
 6.  Вся розміщена Замовником на Порталі/Сайті інформація вважається власністю Замовника, до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Всю відповідальність за відповідність такої інформації (Контенту) законодавству України несе Замовник. Замовник не отримує ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими продавцями і несе повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.
 1.  Вимоги до якості обслуговування Покупців
  1. Замовник зобов’язаний сумлінно виконувати свої зобов’язання перед Покупцями, зокрема Замовник зобов’язується:
 • своєчасно, але не пізніше ніж протягом 24 годин, обробляти замовлення і звернення Покупців щодо товарів/послуг Замовника, інформація про яких розміщена на Порталі;
 • своєчасно інформувати Покупців про відсутність замовленого товару або неможливість його доставки в узгоджені сторонами терміни з обов’язковим зазначенням причин і уточненням термінів виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;
 • своєчасно (не пізніше 7 днів) розглядати і давати мотивовану відповідь на скарги, претензії і пропозиції, що надходять від Покупців, пов’язані з діяльністю Продавця на Порталі.
 • оперативно взаємодіяти з Виконавцем в таких випадках, в той же термін повідомляти Виконавця про результати розгляду таких звернень, а також дотримуватися рекомендацій щодо поліпшення якості обслуговування, тощо.
 • виконувати вимоги Закону України «Про захист прав споживачів» щодо прав покупців (споживачів) при придбанні ними товарів / послуг на Порталі, в тому числі встановлених статтями 12, 13 цього Закону.
 1. Замовник зобов’язані на вимогу Покупця впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів, не рахуючи дня покупки, обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо товар не задовольнив споживача за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, за умови що товар не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ про покупку даного товару. Якщо на момент обміну аналогічного товару, який би задовольняв вимоги споживача, немає в продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад сплачені грошові кошти за товар, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Не підлягають обміну (поверненню) товари, зазначені у Переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів”.
 2. Покупець має право розірвати договір шляхом повідомлення Замовника про це протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту підтвердження Замовником замовлення або з моменту отримання товару. Повернення товару відбувається відповідно до ст. 13 ч. 5 ст. 12 Закону України “Про захист прав споживачів”. Дія цього пункту не поширюється на випадки (в тому числі, але не виключно) придбання на Сайті/Порталі Покупцем товару, виготовленого на замовлення, періодичних видань та в разі придбання запечатаного комп’ютерного обладнання, яке було відкрито Покупцем.
 3. Надавати Покупцям документ, що підтверджує покупку товару/послуги. Таким документом може бути електронний документ, квитанція, товарний або касовий чек, квиток, талон або інший документ. Документ повинен в обов’язковому порядку містити інформацію про порядок обміну (повернення) товару, найменування продавця, порядок розгляду претензій, гарантійні умови, інші умови, визначені Законом України “Про захист прав споживачів”, Законом України “Про електронну комерцію” тощо.
 4. Розміщена Замовником інформація на Порталі/Сайті про товар (у т.ч. його опис та фото) повинна бути достовірною та повною. Інформація про наявність товару і ціну повинна бути актуальною постійно. Покупець має право вимагати, а Продавець зобов’язаний продати йому товар за ціною, вказаною Продавцем на Сайті/Порталі відповідно до ст 18, 19 Закону України “Про захист прав споживачів”.
 5. У разі порушення Продавцем викладених в цьому розділі Угоди вимог, а також при наявності великої кількості неврегульованих Продавцем скарг від Покупців, частих скасування замовлень, відмову продати Покупцю товар за заявленою на Сайті/Порталі ціною, збільшенні кількості негативних відгуків від Покупців і користувачів, Власник Порталу залишає за собою право повністю або частково обмежити доступ до інформації про товари Продавця на Порталі/Сайті до моменту усунення Продавцем порушень, або видалити розміщений Продавцями Контент або припинити Обліковий запис Продавця і доступ до Сервісів Порталу і/або відмовитися від надання послуг Продавцю і розірвати договір в односторонньому порядку.
 1.  Відповідальність. Обмеження відповідальності.
  1.  Виконавець не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв’язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Порталу/Сайту, що стали причиною обмеження доступу Замовника до Сервісів. Виконавець не несе відповідальності за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет та мереж операторів електрозв’язку, задіяних при здійсненні доступу Замовника до Сервісів.
  2.  Послуги на Порталі надаються «як є». Виконавець не гарантує безумовного збереження Облікового запису Замовника на Порталі/Сайті.
  3.  Виконавець не несе відповідальності за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Замовника, безпомилкове та безперебійне надання Сервісів, припинення доступу Замовника до Сервісів, а також за збереження логіна і пароля Замовника, що забезпечують доступ до Сервісів, з причин, пов’язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Порталу, і не відшкодовує Замовнику будь-які пов’язані з цим збитки.
  4.  Власник Порталу не несе відповідальності перед Замовником за обмеження доступу до Сервісів, за припинення доступу до Сервісів, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельним засобів зв’язку та інше.
  5.  Виконавець не несе відповідальності перед Замовником або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв’язку з використанням ним Сервісів, або неможливості його використання або несанкціонованого доступу третіх осіб до комунікацій Замовника.
  6.  Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Замовника або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаний або пов’язаний з використанням Замовником Сервісів.
  7.  Виконавець не несе відповідальності перед Замовником або іншими третіми особами щодо:
 • змісту і законності, достовірності і повноти інформації (Контенту), що надається/одержується Замовником при використанні Сервісів;
 • якості товарів/послуг, що продаються Замовником на Порталі/Сайті, вчасну доставку;
 • відповідності товарів/послуг, придбаних за допомогою Порталу/Сайту, очікуванням і/або вимогам Покупця;
 • виконання Замовником своїх зобов’язань по доставці Покупцям придбаних за допомогою Порталу/сайту товарів/послуг, їх повернення або заміни, повернення коштів у разі розірвання договору тощо;
 • виконання гарантійних зобов’язань Замовником перед Покупцями;
 • відповідності діяльності, здійснюваної Замовником, з продажу товарів/надання послуг вимогам законодавства;
 • виконання Покупцями своїх зобов’язань по оплаті замовлених у Продавців товарів/послуг.
 1.  У разі пред’явлення третіми особами претензій до Виконавця, пов’язаних з використанням Замовником Сервісів Порталу, Замовник зобов’язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши Виконавця від можливих збитків і розглядів, або виступити на боці Власника Порталу в таких розглядах, а також відшкодувати збитки Виконавця (включаючи судові витрати), завдані йому у зв’язку з претензіями та позовами, що пов’язані з розміщенням матеріалів і/або діяльністю Замовника на Порталі/Сайті.
 2.  Виконавець ні за яких обставин не несе відповідальності перед Замовником або третіми особами за будь-які непрямі збитки, у тому числі упущену вигоду. Відповідальність Виконавця обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Власника Порталу в розмірі, що не перевищує вартість наданих послуг Замовника.
 3.  Виконавець не контролює якість і терміни поставки Замовником товарів/надання послуг, пропонованих ними за допомогою розміщення відповідної інформації на Порталі/Сайті. В результаті Замовник приймає умову, згідно з якою всі товари та послуги, що пропонуються через Портал/Сайт Замовником, надаються ним під свою самостійну відповідальність та продаж таких товарів/надання послуг ніяк не пов’язане з діяльністю Порталу. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики за оплату Покупцями придбаних товарів/наданих послуг Замовником.
 4.  Виконавець залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Замовником, без попередження, у випадках:
 • отримання обов’язкових до виконання рішень компетентних державних органів України;
 • вимог власників прав інтелектуальної власності, у т.ч., але не обмежуючись, авторських або суміжних прав, прав на знаки для товарів та послуг, на винаходи та корисні моделі, на промислові зразки тощо, про припинення порушень його прав Замовника на Порталі/Сайті;
 • іншого порушення прав або законних інтересів користувачів Порталу, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням (у тому числі в разі порушень прав споживачів);
 • виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті або не відповідає вимогам цього Договору та/або публічної угоди про використання Порталу;
 • виявлення інформації про Замовника, що свідчить про несумлінне використання Порталу, надання Замовником недостовірної інформації, здійснення діяльності з порушенням вимог чинного законодавства України.
 1. Власник Порталу не несе відповідальність за дії систем переказів, платіжних систем і за затримки пов’язані з їх роботою.
 1.  Інтелектуальна власність
  1.  Сукупність програм, даних, торгових марок, об’єктів авторського права, і інших об’єктів, що використовуються на Порталі при наданні Сервісів, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняються законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об’єктів, що входять до складу Сервісу і належать Порталу, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Власника Порталу чи іншого законного правовласника є незаконним і може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.
 1. Строк дії Договору
  1. Договір набуває чинності з моменту підписання необмежений період часу до його розірвання, припинення, визнання недійсним тощо.
  2. Внесення змін до Договору здійснюється лише за письмовим Додатковим договором до цього Договору.
  3. Договір є підставою для взаєморозрахунків між Сторонами.
  4. Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.
Register New Account
Reset Password
Compare items
 • Total (0)
Compare
0